§ 1

Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem podlogawinylowa.com. Regulamin określa w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Produktów, uprawnienia Klienta związane z zakupionym Produktem (w tym w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży) oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji. 

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. Operatorem Sklepu Internetowego działającego na stronie podlogawinylowa.com jest MAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgórsku przy ul. Leśnej 31, 26-052 Nowiny, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199202, legitymująca się numerem NIP: 657-102-91-41i numerem REGON: 290611316, o kapitale zakładowym w wysokości 183 000,00 złotych.

3. Sklep Internetowy, na warunkach opisanych poniżej, prowadzi sprzedaż Produktów:

a. z dostawą do Klienta;

b. poprzez umożliwienie Klientowi dokonania odbioru Produktów w danym Sklepie stacjonarnym wybranym przez Klienta w procedurze składania zamówienia;

§ 2

Definicje

Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie pisane dużą literą mają następujące znaczenie:

Dekorian Home – Przedsiębiorstwo Handlowe „MAM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgórsku

Sklep Internetowy – prowadzony przez Przedsiębiorstwo Handlowe „MAM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgórsku sklep internetowy działający pod adresem internetowym: podlogawinylowa.com 

Strona Internetowa – oznacza stronę podlogawinylowa.com, na której działa Sklep Internetowy;

Sklep Dekorian  Home – oznacza detaliczne punkty sprzedaży prowadzone przez MAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgórsku, działające pod marką Dekorian Home w których możliwe jest zamówienie i odbiór Produktów zamówionych w Sklepie Internetowym. Lista Sklepów Dekorian Home dostępna jest pod adresem: dekorianhome.pl. 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący z Dekorian Home za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (w szczególności dokonujący zakupu Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży Sklepu Internetowego;

Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

§ 3

Korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Klient może składać zamówienia na Produkty i dokonywać ich zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez konieczności zarejestrowania się w serwisie podlogawinylowa.com. (formuła „Gość”).

2. Klient dokonujący transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formule „Gość”, powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na stronie Sklepu Internetowego podczas składania zamówienia.

§ 4

Informacje o Produktach i Ceny

1. Informacje o Produktach dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Ceny Produktów wskazane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny Produktów wskazane na Stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.

3. Ceną Produktu jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt w momencie składania przez Klienta zamówienia. Cena Produktu (oraz łączna cena za zamówione Produkty) i koszty dostawy będą wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi w wiadomości e-mail.

§ 5

Złożenie zamówienia

1 Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonuje się poprzez wybór danego Produktu lub większej ilości Produktów za pomocą opcji dodania „Do koszyka” i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.

2. Dla zrealizowania procesu zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne będzie:

a. akceptacja niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego;

b. wskazanie adresu Klienta;

c. wskazanie danych odbiorcy i miejsca dostawy chyba, że Produkt jest kupiony z opcją odbioru w Sklepie Dekorian Home;

d. wskazanie numeru telefonu komórkowego;

e. dokonanie płatności zgodnie z procedurą stosowaną na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym (dotyczy zamówień, dla których wybrana została metoda płatności przez „Przelewy24”).

3. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Dekorian Home poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie przesłane przez Dekorian Home niezwłocznie po dokonaniu płatności za zamówione Produkty (dla zamówień opłacanych za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24”).

5. Dekorian Home niezwłocznie poinformuje Klienta w wypadku braku dostępności całości lub części Produktów objętych zamówieniem. W wypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem do Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, czy zamówienie ma być realizowane w pozostałej części. Klient może anulować złożone zamówienie w całości, w sytuacji gdy część Produktów objętych takim zamówieniem nie jest dostępna poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Dekorian Home. Dekorian Home niezwłocznie po otrzymaniu informacji o anulowaniu całości zamówienia lub niezwłocznie po stwierdzeniu braku dostępności zamówionego Produktu (wszystkich zamówionych Produktów) zwróci Klientowi całość płatności uiszczonych w związku z zamówieniem. W przypadku uzgodnienia częściowej realizacji złożonego zamówienia (zgodnie z powyższymi postanowieniami) Dekorian Home dokona zwrotu ceny oraz kosztów dostawy tych Produktów, w odniesieniu do których zamówienie nie będzie realizowane. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata lub, w przypadku dokonania wyraźnego uzgodnienia pomiędzy Klientem i Dekorian Home, gotówką w Sklepie Dekorian Home, w którym Produkty zostały zakupione. 

6. W przypadku Klienta, który jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w Sklepie Dekorian Home, w wypadku braku możliwości przygotowania Produktów do odbioru w terminie wskazanym w § 8 ust. 2 poniżej, Dekorian Home skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z Klientem w celu potwierdzenia woli Klienta realizacji zamówienia w terminie późniejszym (wskazując datę przygotowania Produktów do odbioru). W przypadku braku zgody Klienta na odbiór w zaproponowanym późniejszym terminie, Dekorian Home dokona niezwłocznie zwrotu płatności na rzecz Klienta za niedostarczone Produkty. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata lub, w przypadku dokonania wyraźnego uzgodnienia pomiędzy Klientem i Dekorian Home, gotówką w Sklepie Dekorian Home, w którym Produkty zostały zakupione.

7. W przypadku Klienta, który jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w Sklepie Dekorian Home, wraz z potwierdzeniem gotowości do odbioru zamówienia Klient otrzyma informację o numerze zamówienia. Klient zobowiązany jest do ochrony poufności numeru zamówienia oraz nieprzekazywania go nieupoważnionym osobom trzecim innym, niż osoby, które Klient zamierza upoważnić do odbioru zamówionych Produktów. 

8. Dekorian Home jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w sytuacji, gdy:

a. Klient w przeszłości złożył co najmniej dwukrotnie zamówienie, które nie zostało następnie przez Klienta odebrane bez wskazania przyczyn i bez poinformowania Dekorian Home o odstąpieniu od umowy;

b. okoliczności związane ze złożonym zamówieniem wskazują na możliwość oszustwa.

9. Dekorian Home zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu zamówień określonych Produktów przez Klientów, w szczególności w wypadku oferowania takich Produktów w promocji. Ograniczenia zostaną każdorazowo wskazane na Stronie Sklepu Internetowego.

10. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa Produktów. Dekorian Home może odmówić realizacji zamówienia obejmującego hurtową ilość Produktów. W razie wątpliwości, za zamówienie hurtowe uznaje się zamówienie obejmujące (w ramach jednego zamówienia lub kilku zamówień Klienta złożonych w ciągu trzech dni złożonych w tym samym lub różnych Sklepach Dekorian Home) powyżej 20 sztuk tego samego Produktu.  

11. Dekorian Home niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową w wypadku odmowy przyjęcia zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 8 – 10 powyżej. 

§ 6

Płatności

1. Dostępne metody płatności zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktów oraz wartości Produktów będących przedmiotem zamówienia:

a. w przypadku wybrania opcji odbioru Produktów w Sklepie, Klient Dekorian Home, dokonuje płatności za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24” (w tym możliwa jest płatność za pośrednictwem karty „Visa” lub „MasterCard” w systemie „Przelewy24”).

b. w przypadku wybrania opcji dostawy Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej (opcja „Kurier”), Klient dokonuje płatności za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24” ” (w tym możliwa jest płatność za pośrednictwem karty „Visa” lub „MasterCard” w systemie „Przelewy24”).

2. W razie wyboru metody płatności za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24” (w tym za pośrednictwem karty „Visa” lub „MasterCard” w systemie „Przelewy24”), Klient w ramach procedury składania zamówienia zostanie przekierowany ze strony Sklepu Internetowego na stronę wskazanego powyżej systemu płatności. Po przekierowaniu na stronę systemu płatności „Przelewy24”, Klient powinien w celu dokonania zapłaty postępować zgodnie z przewidzianą na stronie „Przelewy24” procedurą. Zapłata powinna nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od złożenia zamówienia. Dekorian Home w okresie pomiędzy złożeniem zamówienia przez Klienta, a dokonaniem płatności, prześle do Klienta wiadomość e-mail przypominającą o zapłacie za Produkty będące przedmiotem zamówienia. Brak realizacji zapłaty w terminie 3 dni od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta.

3. Zamówienie opłacane za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24” nie będzie realizowane do momentu otrzymania przez Dekorian Home płatności za zamówione Produkty. Dopiero po otrzymaniu płatności Dekorian Home dokona zarezerwowania dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania zamówienia do odbioru lub wysyłki. 

4. Klient w toku składania zamówienia będzie mógł zaznaczyć opcję, czy chce otrzymać wraz z zamawianym Produktem fakturę dokumentującą zakup dokonany w Sklepie Internetowym. Wybrany dokument zostanie dołączony do dostarczanej/odbieranej przesyłki. Brak zaznaczenia opcji wystawienia faktury VAT będzie skutkować wystawieniem paragonu.

§ 7

Dostawa Produktów – w wypadku wyboru opcji zakupu z dostawą do Klienta

1. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem realizowanym przez przedsiębiorcę świadczącego usługi transportowe na rzecz Dekorian Home („Firma transportowa”).

3. Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy, wagi i wymiarów paczki, a także odległości pomiędzy miejscem dostawy a Sklepem Dekorian Home, w którym zamówiono Produkt (koszty dostawy mogą się różnić w zależności od wskazanego przez Klienta miejsca dostawy i Sklepu Dekorian Home, w którym zamówiono Produkt). Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem. 

4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 4 Dni Roboczych (z wyłączeniem jednak zamówień obejmujących Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta, dla których termin realizacji wynosi do 40 Dni Roboczych), chyba że w trakcie składania zamówienia (przy wybranej przez Klienta opcji transportu) wyraźnie wskazany został inny termin. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez Dekorian Home płatności za zamówione Produkty. Powyższe terminy nie obowiązują w sytuacji, gdy Klient uzgodni z Dekorian Home inny termin dostawy zamówionych Produktów. 

5. Dekorian Home poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail) o kolejnych etapach realizacji zamówienia.

6. Przesyłki dostarczane:

a. kurierem – których waga nie przekracza 31 kg dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki dostarczane są jedynie pod budynek wskazany w adresie dostawy (kurier w porozumieniu z odbiorcą przesyłki dostarczy ją do pierwszego zadaszonego pomieszczenia). Przesyłki są dostarczane od poniedziałku do soboty;

b. transportem dokonywanym za pośrednictwem Firmy transportowej – dostarczane są jedynie przed wejście do budynku wskazanego w adresie dostawy (lub - w wypadku domów jednorodzinnych i domów szeregowych – do wejścia lub wjazdu na działkę, na której znajduje się budynek) bez względu na wagę przesyłki. Przesyłki są dostarczane w godzinach i dniach otwarcia wybranego podczas składania zamówienia Sklepu Dekorian Home (dni i godziny otwarcia Sklepów Dekorian Home dostępne są na Stronie Internetowej);

§ 8

Odbiór Produktów w Sklepie Dekorian Home

1. W przypadku, gdy Klient jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w Sklepie Dekorian Home, odbioru zamówionych Produktów należy dokonywać w Sklepie Dekorian Home, który został wybrany przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego w ramach procedury zamówienia. Adres, dni i godziny otwarcia wybranego Sklepu Dekorian Home oraz numer telefonu kontaktowego do wybranego Sklepu Dekorian Home są dostępne na stronie dekorianhome.pl.

2. Dekorian Home przygotuje zamówienie do odbioru w terminie do 1 Dnia Roboczego od otrzymania wpłaty od Klienta z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 i 6 powyżej. W przypadku Produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta termin ten wynosi do 40 Dni Roboczych (chyba, że w trakcie składania zamówienia zostanie wyraźnie wskazany inny termin).

3. Dekorian Home poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail), o gotowości do wydania zakupionych Produktów w wybranym Sklepie Dekorian Home.

4. Odbioru Produktu może dokonać:

a. osobiście Klient, który złożył zamówienie, po wskazaniu numeru zamówienia podlegającego odbiorowi;

b. inna osoba wyznaczona przez Klienta, po okazaniu potwierdzenia zamówienia (w formie wydruku lub formie elektronicznej np. na urządzeniu mobilnym) oraz podaniu numeru zamówienia. 

5. Dekorian Home jest uprawniony do żądania od osoby odbierającej Produkty okazania dokumentu tożsamości oraz imiennego podpisania przez osobę odbierającą pokwitowania odbioru Produktów. Dekorian Home może odmówić wydania Produktów w sytuacji braku przedstawienia danych, o których mowa w ust. 4 a) i b) powyżej lub w wypadku braku okazania dokumentu tożsamości lub odmowy podpisania pokwitowana odbioru Produktów. 

6. Klient powinien dokonać odbioru zamówionych Produktów w terminie 7 dni od otrzymania informacji o gotowości do wydania Produktów, o której mowa w § 8 ust. 3 powyżej. W wypadku braku odbioru Produktów w tym terminie zamówienie Klienta zostanie anulowane, a uiszczona za zamówienie cena zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata. Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu zamówienia. 

§ 9

Prawo do odstąpienia. Zwrot Produktów i ceny zakupu

1. Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta), a w przypadku umowy, która:

a. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

2. W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Dekorian Home, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia znajdującego się tutaj oraz przesłanego Konsumentowi wraz z potwierdzeniem zamówienia. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres:

P.H. MAM Sp. z o.o.
Zgórsko ul. Leśna 31
26-052 Nowiny

3. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem ust. 6, 7, 9 oraz 10 poniżej). Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Dekorian Home przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4. Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.

5. Zwrot Produktów powinien nastąpić poprzez ich doręczenie osobiste do najbliższego Salonu Dekorian Home lub poprzez dostarczenie w inny sposób Produktu na adres Sklepu Dekorian Home. Wybór sposobu zwrotu Produktów do Dekorian Home należy do Konsumenta.

6. Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Dekorian Home w Sklepie Internetowym), zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. 

7. W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte jednym zamówieniem:

a. Dekorian Home zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Produktami (tj. zwrot kosztów dostawy nastąpi w takiej części, w jakiej uwzględnienie zwracanych Produktów w całym zamówieniu powoduje wzrost kosztów jego dostawy); 

b. nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy Produktów, które Konsument zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Produktów, co do której Konsument od umowy nie odstąpił.

8. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sklepu Dekorian Home ponosi Konsument. 

9. Dekorian Home może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” oznacza jedynie wypróbowanie i przymierzanie rzeczy w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli Dekorian Home wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Dekorian Home utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze Produktu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel Dekorian Home do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

§ 10

Rękojmia i procedura reklamacyjna

1. Dekorian Home jest zobowiązana do dostarczenia Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Na podstawie Artykułu 556 i n. Kodeksu Cywilnego Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Dekorian Home jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne.

2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Dekorian Home niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez Dekorian Home albo Dekorian Home nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. 

3. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Dekorian Home usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Dekorian Home. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.  

4. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Dekorian Home jest obowiązana wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Dekorian Home może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca, Dekorian Home może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Produktu.  

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Dekorian Home dostarczyć Produkt wadliwy do Sklepu Dekorian Home. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Dekorian Home w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Postanowienia niniejszego ust. 5 stosuje się do zwrotu Produktu w razie odstąpienia od umowy i wymiany Produktu na wolny od wad.  

6. Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru Produktu), z zastrzeżeniem art. 568 § 6 Kodeksu Cywilnego.

7. W wypadku, gdy Dekorian Home na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza Klientowi Produkt wolny od wad, może jednocześnie żądać zwrotu Produktu wadliwego. 

8. Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Klienta. 

9. Reklamacje należy kierować do najbliższego Sklepu Dekorian Home lub do pozostałych sklepów pod marką Dekorian Home, których adresy zostały wskazane na stronie internetowej dekorianhome.pl/nasze-salony. Reklamacje można składać osobiście w Sklepie Dekorian Home, a także drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną wysłany na adres e-mail: [email protected].

10. W reklamacji Klient powinien wskazać: (i) opis stwierdzonej wady, (ii) żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz (iii) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć Produkt podlegający reklamacji. Dekorian Home zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.

11. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Dekorian Home nie ustosunkowała się do tego żądanie w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione. 

12. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.

13. Jeżeli Klientem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Dekorian Home zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

§ 11

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu Internetowego jest MAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgórsku przy ul. ul. Leśna 31, 26-052 Nowiny, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199202, legitymująca się numerem NIP: 657-102-91-41i numerem REGON: 290611316, o kapitale zakładowym w wysokości 183 000,00 złotych zwany dalej  „Administrator”.

2. Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powołanego u Administratora, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: [email protected]

3. Dane osobowe, podane przez Ciebie w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, będą przetwarzane przez Dekorian Home w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu niezbędnym do realizacji zamówienia dokonanego w Sklepie Internetowym (na zasadach określonych w niniejszym regulaminie). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Dekorian Home w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku zamówienia przez Ciebie Newslettera serwisu podlogawinylowa.com, Twoje dane będą przetwarzane również w celu świadczenia usługi Newsletter

4. Twoje dane osobowe, w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24”, zostaną udostępnione podmiotowi pośredniczącemu w dokonywaniu płatności, tj. PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779 236 98 87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości. W przypadku wybrania przez Ciebie opcji dostarczania zamówionego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, firmie tej zostaną powierzone Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy Produktu, w tym informacje służące komunikacji z Tobą (Twój numer telefonu oraz adres e-mail).

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Dekorian Home przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Sklepu Internetowego oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Dekorian Home praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.

6. Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wypełnienie pól oznaczonych jako „pola obowiązkowe” jest niezbędne dla zrealizowania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz wystawienia faktury (w przypadku gdy wybrałeś taką opcję).

8. Dekorian Home dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez Dekorian Home środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).

§ 12

Wejście w życie. Zmiany Regulaminu. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2020.

2. Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.